[RETURN TO MATCH RESULTS]

*****All 60-Shot Air Pistol Scores For Rachel Bennett*****
Score Cl Cat Event
521 C W  03/03/2000 | PTO

*****All 40-Shot Air Pistol Scores For Rachel Bennett*****
Score Cl Cat Event
346 C W  03/03/2000 | PTO

*****All J/W Sport Pistol Scores For Rachel Bennett*****
Score Cl Cat Event
501 D  08/19/2000 | International Training Match
405 D  06/02/2000 | International Training Match