[RETURN TO MATCH RESULTS]

*****All 60-Shot Air Pistol Scores For Matt Jones*****
Score Cl Cat Event
553 B C  11/04/2005 | International Pistol PTO
533 C O  08/19/2005 | PTO
525 C C  09/24/2004 | International Pistol PTO
501 C  03/05/2004 | PTO and International State Championship
521 C  07/18/2003 | PTO
509 D  06/06/2003 | Southwest Regional International Pistol...

*****All Standard Pistol Scores For Matt Jones*****
Score Cl Cat Event
502 C O  08/19/2005 | PTO
526 C  03/04/2005 | PTO and International State Championship
512 D C  01/07/2005 | International Pistol PTO
490 D C  09/24/2004 | International Pistol PTO
499 D  03/05/2004 | PTO and International State Championship
470 C  07/18/2003 | PTO

*****All Free Pistol Scores For Matt Jones*****
Score Cl Cat Event
467 B C  11/04/2005 | International Pistol PTO
474 B O  08/19/2005 | PTO
484 D  06/03/2005 | Southwest Regional International Pistol PTO
462 B  03/04/2005 | PTO and International State Championship
460 D C  01/07/2005 | International Pistol PTO
475 D C  12/03/2004 | International Pistol PTO
501 D C  09/24/2004 | International Pistol PTO
476 D C  06/04/2004 | Southwest Regional International Pistol PTO
477 D  03/05/2004 | PTO and International State Championship
420 E  07/18/2003 | PTO
406 E  06/06/2003 | Southwest Regional International Pistol...